WYKONUJEMY

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków oraz przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy
 • podziały nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji

  • Mapy do celów projektowych

    

   Więcej

   Mapy do celów projektowych

   Jest to dokument niezbędny w trakcie ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także zagospodarowania działki. Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych architekt opracowuje plan zagospodarowania działki.

   Wykonujemy także:

   • mapy sytuacyjno-wysokościowe
   • mapy zasadnicze
   • mapy jednostkowe
   • przestrzenne modele terenu
   Szczegóły
  • Wytyczenia budynków oraz przyłączy

   Więcej

   Wytyczenia budynków oraz przyłączy

   Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji architektonicznych, uzgodnień projektowych oraz pozwolenia na budowę przychodzi czas na realizację zamierzenia budowlanego

   Szczegóły

   Usługa obejmuje także:

   • przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
   • przyłącza sieci gazowej
   • przyłącza sieci elektrycznej
   • przyłącza sieci wodociągowej
  • Podziały nieruchomości

    

   Więcej

   Podziały nieruchomości

   Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami.

   Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Szczegóły
  • Mapy do celów prawnych

    

   Więcej

   Mapa do celów prawnych

   służy do dokonywania czynności prawnych, na przykład założenia księgi wieczystej. W zależności od charakteru działań prawnych wykonywane są następujące rodzaje map prawnych w istniejących granicach jako wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów:

   Mapy nieruchomości, które służą do wszelkich działań prawnych, na przykład do:

   • założenia ksiąg wieczystych
   • wykupu
   • wywłaszczenia
   • sprzedaży,
   • przekazania
   • innych celów
   Mapy podziału pojedynczych nieruchomości lub kilku nieruchomości, służące do:
   • zniesienia współwłasności
   • kupna-sprzedaży
   • przekazania
   • innych celów

   Mapy podziału nieruchomości (gruntów)
   do wykupu lub wywłaszczenia obiektów
   wydłużonych i innych terenów

   Mapy do celów sądowych służące na przykład do:
   • stwierdzenia zasiedzenia
   • działu spadku
   • zniesienia współwłasności
   • ustalenia służebności
   Szczegóły
  • Wyznaczenia punktów granicznych

   Więcej
   Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg Twojego prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu. Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się,
   a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości
   (w księdze wieczystej brak jest wskazania przebiegu granicy). Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, mogą zostać wznowione przez geodetę bez przeprowadzenia, bardzo często kłopotliwego postępowania rozgraniczeniowego. Szczegóły
  • Rozgraniczenia nieruchomości

    

   Więcej
   Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Rozgraniczenie nieruchomości dokonuje się w przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie wznowienia granic
   nieruchomości czyli gdy dane geodezyjne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych. Przy ustaleniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty geodezyjne Szczegóły
  • Geodezyjna
   obsługa inwestycji

    

   Więcej

   Geodezyjna obsługa inwestycji

   Prace geodezyjne związane są z projektowaniem i wykonywaniem pomiarów, obliczeń, przetwarzaniem dokumentacji geodezyjnej w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora zamawiającego usługę geodety. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania. W momencie zakupu działki geodeta usprawni transakcję poprzez np: przygotowanie dokumentów wymaganych przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości

   Szczegóły
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy

   Więcej
   Obiekty budowlane po ich wybudowaniu podlegają - zgodnie z ustawą - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Obiektami są budynki oraz urządzenia podlegające wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu w terenie,

   Należą tutaj

   • przyłącza wodociągowe
   • kanalizacyjne
   • cieplne
   • gazowe
   • telekomunikacyjne
   Szczegóły