INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, po ich wybudowaniu będą przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). enia księgi wieczystej nieruchomości.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.
Geodeta będzie pomocny również przy realizowaniu pomiarów powierzchni lokali usługowych oraz mieszkalnych. W przypadku planowanej transakcji zakupu nieruchomości lokalowej od dewelopera różnica wynikająca z błędnego pomiaru powierzchni użytkowej lokalu może znacząco wpłynąć na wartość nabywanej nieruchomości.

Powrót