WYZNACZANIE GRANIC

Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg Twojego prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu.
Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości (w księdze wieczystej brak jest wskazania przebiegu granicy).

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę bez przeprowadzenia, bardzo często kłopotliwego postępowania rozgraniczeniowego.
Procedura wznowienia będzie wówczas oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Warunkiem koniecznym wykorzystania wspomnianych materiałów będzie możliwość uzyskania pożądanej dokładności wyniku, jakim jest prawidłowy przebieg granicy nieruchomości. W przypadku gdy dla przedmiotowej nieruchomości nie ma ustalonego stanu prawnego granic, istnieje możliwość wyznaczenia przebiegu granic działek ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

 

Powrót