MAPY DO CELÓW PRAWWNYCH

Rozpoczęcie każdej inwestycji budowlanej wymaga zebrania wielu dokumentów, także geodezyjnych. Wynikiem wykonanych już prac geodezyjno-sądowych, takich jak podziały i scalenia gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, jest dokumentacja geodezyjna. Za pomocą map i innych dokumentów można określić stan prawny nieruchomości i jej aktualne rozmieszczenie w terenie.

Te informacje wynikają między innymi z zapisów w księdze wieczystej, z ewidencji gruntów i budynków i miejscowego planu zagospodarowania lub z innych decyzji administracyjnych. Zgromadzenie geodezyjnej dokumentacji do celów prawnych to pierwszy etap wielu czynności w postępowaniach administracyjnych, sądowych lub notarialnych. Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych staje się niezbędne wówczas, gdy mamy do czynienia z różnicami między danymi w ewidencji gruntów i budynków a aktualnym stanem prawnym danej nieruchomości. W takim przypadku potrzebne są dodatkowe ekspertyzy i analizy stanu prawnego, aby określić rodzaj problemu i wskazać rozwiązania, jakie powinny być zastosowane. Takie działania pozwolą uniknąć niewłaściwych decyzji i problemów z nich wynikających w przyszłości. Przygotowujemy dla naszych Klientów mapy do celów
prawnych i sądowych. Przykładami tego rodzaju opracowań mogą być mapy do zasiedzenia, mapy do podziału spadku, mapy do roszczeń o zwrot nieruchomości, mapy do roszczeń o złożenie oświadczenia woli i inne mapy potrzebne do przeprowadzenia czynności prawnych lub sądowych.

Powrót