PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proces inwestycyjny związany z nieruchomościami jest rozciągnięty w czasie. Decyzje podjęte na etapie podziału nieruchomości będą uwidaczniać się często dopiero w momencie starań o pozwolenie na budowę lub w trakcie sprzedaży nieruchomości. Dlatego uwzględnienie tych aspektów już na etapie wstępnego projektu podziału pozwoli na prawidłowe i optymalne wykorzystanie wydzielonych części nieruchomości w przyszłości. Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału.
Geodezyjny podział nieruchomości jest niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji terenu objętego inwestycją. Procedura podziałowa może służyć uzyskaniu możliwości rozporządzania prawem własności w przyszłości w odniesieniu do części nieruchomości pierwotnej (planowana sprzedaż części nieruchomości, darowizna itp.).
Podstawowymi aktami prawnymi, będącymi podstawą do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości są:
 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:
 • wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
 • ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
 • protokół z czynności przyjęcia granic,
 • projekt podziału z projektowanymi granicamiwydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
 • ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
 • wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
 • klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).
 • Geodeta będzie prowadził procedurę podziałową w możliwych dwóch trybach postępowania: Tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu). Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych- podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej.
  Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami). Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej. Skutecznie przeprowadzony podział nieruchomości będzie skutkował zmianami w oznaczeniu działek w operacie ewidencji gruntów. Następstwem podziału geodezyjnego może być podział prawny nieruchomości czyli zmiana podmiotowa w zakresie prawa własności (przykładowo akt notarialny przeniesienia prawa własności w wyniku transakcji kupna – sprzedaży w odniesieniu do nowopowstałych działek gruntu wydzielonych w terenie z nieruchomości pierwotnej).

  Powrót